Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> GUT_GENOME014029_01937 MEKQVIQSVGFRNIKDAEGNVTGFQFKVRLPYYRGIFLSQIRPGTLFVDGVRYGKDDIIWNINGEDYTNEEMAQDYKTHWSVTTPAVLKVKKQGGLSQGFHDLKYGFCFTSSYMPPIIQAHLDADQENMVFMPEFGHHVNERRLLIV


Copyright © 2024 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.