Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> GUT_GENOME081230_00214 MFDNNVFKANTCVNVTKQGAVVGYELQTNITYYRGIPMSMIEYIKVAVDGAEVPTENIRISVDQNDWFTLKEAETVTTYKWEYGEPLYIRVLQDGGLSKGTHKVKLTVATRTAYIPVPLEGIKERDVVIA


Copyright © 2023 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.