Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> C7Z9Z4 MRAYFYDGLPGDQRLPHDSGKPVNVDDLLAIGVYYYHLPELESVDNLARDRGYKNRDEITVSPKTMGDVYESKVKMFFAEHLHEDEEIRYIRGGRGYFDVRSKDDDWVRVLLEKDDLLILPAGIYHRFTTDETNYVHAMRLFKEDPKWTALNRGPEVDNNGHRQEYVKTFLAEPAQ


Copyright © 2024 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.