Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> Q54ER6 MKSYFYDNESDVISLDYLKEHNVLYFPMDREKENYKEPLETLCKERGYKNRDEVKLSKETPGLEDKLKIFFEEHLHDDEEIRFILDGCGFFDIRDKNDKWVKIKEKKGDLIIVPANMYHRFALDESRNIHAMRLFTDAPKWVPINRY


Copyright © 2023 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.